هشدار ریسک: معامله با ریسک همراه است و سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited تحت نظارت FSC موریس تنظیم شده است.
هشدار ریسک: معامله با ریسک همراه است و سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited تحت نظارت FSC موریس تنظیم شده است.

US Dollar/Russian Ruble

مشخصات قرارداد

FXTM ECN MT5 0.6 5.4 100000 0.01 0.001 10 0.39 -0.82 09:00:00 20:00:00 FX RUB
FXTM Pro MT5 0.6 5.4 100000 0.01 0.001 10 0.39 -0.82 09:00:00 20:00:00 FX RUB
ثبت نام برای معامله

معامله کردن پرریسک است. سرمایه گذاری در بازار های مالی شامل ریسک است.

Scroll Top