هشدار ریسک: معامله با ریسک همراه است و سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited تحت نظارت FSC موریس تنظیم شده است.
هشدار ریسک: معامله با ریسک همراه است و سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited تحت نظارت FSC موریس تنظیم شده است.

Wall Street 30 (Mini)

مشخصات قرارداد

FXTM Standard 20 10 0.1 5 1 0.1 1 1 - 50 -2 -4 01:30:00 23:00:00 23:00:00 - 01:30:00 GTC 1:813 -11 7 2021-01-07 0.6958 -0.6958
FXTM ECN 6 10 0.1 5 1 0.1 1 1 - 50 -2 -4 01:30:00 23:00:00 23:00:00 - 01:30:00 GTC 1:813 -11 7 2021-01-07 0.6958 -0.6958
FXTM ECN Zero.mt4 22 10 0.1 50 1 0.1 1 1 - 50 -2 -4 01:30:00 23:00:00 23:00:00 - 01:30:00 GTC 1:813 -11 7 2021-01-07 0.6958 -0.6958
FXTM Pro MT4 6 10 0.1 5 1 0.1 1 1 50 -2 -4 01:30:00 23:00:00 23:00:00 - 01:30:00 GTC 1:200 -11 7 2021-01-01 0.2369 -0.2369
ثبت نام برای معامله

معامله کردن پرریسک است. سرمایه گذاری در بازار های مالی شامل ریسک است.

Scroll Top