هشدار ریسک: معامله با ریسک همراه است و سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited تحت نظارت FSC موریس تنظیم شده است.
هشدار ریسک: معامله با ریسک همراه است و سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited تحت نظارت FSC موریس تنظیم شده است.

US Dollar/Turkish Lira

مشخصات قرارداد

FXTM Standard 41 47.5 100000 0.01 0.00001 0.01 0.01 50 -13.36 -17.35 00:05:00 23:55:00 FX Exotics
FXTM ECN 4.2 48.3 100000 0.01 0.00001 0.01 0.01 50 -13.36 -17.35 00:05:00 23:55:00 FX Exotics
FXTM ECN MT5 4.7 49 100000 0.01 0.00001 0.01 0.01 50 -13.36 -17.35 00:05:00 23:55:00 FX Exotics
FXTM ECN Zero.mt4 4.4 52.8 100000 0.01 0.00001 0.01 0.01 50 -13.36 -17.35 00:05:00 23:55:00 FX Exotics
FXTM Pro MT4 4.7 49 100000 0.01 0.00001 0.01 0.01 50 -13.36 -17.35 00:05:00 23:55:00 FX Exotics
FXTM Pro MT5 4.7 49 100000 0.01 0.0001 0.01 0.01 50 -13.36 -17.35 00:05:00 23:55:00 FX Exotics
FXTM ECN Zero MT5 4.4 47.5 100000 0.01 0.0001 0.01 0.01 50 -13.36 -17.35 00:05:00 23:55:00 FX Exotics
FXTM Standard MT5 4.4 47.5 100000 0.01 0.0001 0.01 0.01 50 -13.36 -17.35 00:05:00 23:55:00 FX Exotics
ثبت نام برای معامله

معامله کردن پرریسک است. سرمایه گذاری در بازار های مالی شامل ریسک است.

Scroll Top