هشدار ریسک: معامله با ریسک همراه است و سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited تحت نظارت FSC موریس تنظیم شده است.
هشدار ریسک: معامله با ریسک همراه است و سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited تحت نظارت FSC موریس تنظیم شده است.

US Dollar/Swiss Franc

مشخصات قرارداد

FXTM Standard 1.6 2.2 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.55 0.02 00:05:00 23:55:00 FX Majors -16.2 7
FXTM CENT 2.1 2.8 1000 0.01 0.00001 0.001 50 -0.55 0.02 00:05:00 23:55:00 FX Majors -16.2 7
FXTM ECN 0.6 0.5 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.55 0.02 00:05:00 23:55:00 FX Majors -16.2 7
FXTM ECN MT5 0.2 0.5 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.55 0.02 00:05:00 23:55:00 FX Majors
FXTM ECN Zero.mt4 0.1 2.5 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.55 0.02 00:05:00 23:55:00 FX Majors -16.2 7
FXTM Pro MT4 0.2 0.5 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.55 0.02 00:05:00 23:55:00 FX Majors -16.2 7
FXTM Pro MT5 0.2 0.5 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.55 0.02 00:05:00 23:55:00 FX Majors - 0
FXTM ECN Zero MT5 0.1 2.4 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.55 0.02 00:05:00 23:55:00 FX Majors - 0
FXTM Standard MT5 0.1 2.2 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.55 0.02 00:05:00 23:55:00 FX Majors
ثبت نام برای معامله

معامله کردن پرریسک است. سرمایه گذاری در بازار های مالی شامل ریسک است.

Scroll Top