هشدار ریسک: معامله با ریسک همراه است و سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited تحت نظارت FSC موریس تنظیم شده است.
هشدار ریسک: معامله با ریسک همراه است و سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited تحت نظارت FSC موریس تنظیم شده است.

PayPal Holdings, Inc.

مشخصات قرارداد

FXTM Stock CFDs MT4 33 33 100 0.01 0.01 0.01 0.01 50 -2.9 -2.25 16:31:00 22:59:00 GTC 1:10 -4 7 No
ثبت نام برای معامله

معامله کردن پرریسک است. سرمایه گذاری در بازار های مالی شامل ریسک است.

Scroll Top