هشدار ریسک: معامله با ریسک همراه است و سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited تحت نظارت FSC موریس تنظیم شده است.
هشدار ریسک: معامله با ریسک همراه است و سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited تحت نظارت FSC موریس تنظیم شده است.

Great Britain Pound/US Dollar

مشخصات قرارداد

FXTM Standard 1.8 2 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.23 -0.42 00:05:00 23:55:00 FX Majors -12.8 7
FXTM CENT 2.1 2.5 1000 0.01 0.00001 0.001 50 -0.23 -0.42 00:05:00 23:55:00 FX Majors -12.8 7
FXTM ECN 0.4 0.5 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.23 -0.42 00:05:00 23:55:00 FX Majors -12.8 7
FXTM ECN MT5 0.2 0.5 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.23 -0.42 00:05:00 23:55:00 FX Majors
FXTM ECN Zero.mt4 0.3 2.3 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.23 -0.42 00:05:00 23:55:00 FX Majors -12.8 7
FXTM Pro MT4 0.2 0.5 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.23 -0.42 00:05:00 23:55:00 FX Majors -12.8 7
FXTM Pro MT5 0.2 0.5 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.23 -0.42 00:05:00 23:55:00 FX Majors - 0
FXTM ECN Zero MT5 0.3 2 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.23 -0.42 00:05:00 23:55:00 FX Majors - 0
FXTM Standard MT5 0.3 2 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.23 -0.42 00:05:00 23:55:00 FX Majors
ثبت نام برای معامله

معامله کردن پرریسک است. سرمایه گذاری در بازار های مالی شامل ریسک است.

Scroll Top