هشدار ریسک: معامله با ریسک همراه است و سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited تحت نظارت FSC موریس تنظیم شده است.
هشدار ریسک: معامله با ریسک همراه است و سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited تحت نظارت FSC موریس تنظیم شده است.

Great Britain Pound/Zealand Dollar

مشخصات قرارداد

FXTM Standard 18.4 20.3 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.43 -0.7 00:05:00 23:55:00 FX Minors -9.3 7
FXTM ECN 1.8 10.9 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.43 -0.7 00:05:00 23:55:00 FX Minors -9.3 7
FXTM ECN MT5 1.1 7.3 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.43 -0.7 00:05:00 23:55:00 FX Minors 0
FXTM ECN Zero.mt4 13.8 22.3 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.43 -0.7 00:05:00 23:55:00 FX Minors -9.3 7
FXTM Pro MT4 1.1 7.3 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.43 -0.7 00:05:00 23:55:00 FX Minors -9.3 7
FXTM Pro MT5 1.1 7.3 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.43 -0.7 00:05:00 23:55:00 FX Minors - 0
FXTM ECN Zero MT5 13.8 20.3 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.43 -0.7 00:05:00 23:55:00 FX Minors
FXTM Standard MT5 13.8 20.3 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.43 -0.7 00:05:00 23:55:00 FX Minors
ثبت نام برای معامله

معامله کردن پرریسک است. سرمایه گذاری در بازار های مالی شامل ریسک است.

Scroll Top