هشدار ریسک: معامله با ریسک همراه است و سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited تحت نظارت FSC موریس تنظیم شده است.
هشدار ریسک: معامله با ریسک همراه است و سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited تحت نظارت FSC موریس تنظیم شده است.

Great Britain Pound/Canadian Dollar

مشخصات قرارداد

FXTM Standard 7.1 7.6 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.36 -0.54 00:05:00 23:55:00 FX Majors -9.2 7
FXTM CENT 9.5 9.5 1000 0.01 0.00001 0.001 50 -0.36 -0.54 00:05:00 23:55:00 FX Majors -9.2 7
FXTM ECN 0.9 1.7 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.36 -0.54 00:05:00 23:55:00 FX Majors -9.2 7
FXTM ECN MT5 0.3 1.7 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.36 -0.54 00:05:00 23:55:00 FX Majors
FXTM ECN Zero.mt4 1.1 8.3 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.36 -0.54 00:05:00 23:55:00 FX Majors -9.2 7
FXTM Pro MT4 0.3 1.7 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.36 -0.54 00:05:00 23:55:00 FX Majors -9.2 7
FXTM Pro MT5 0.3 1.7 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.36 -0.54 00:05:00 23:55:00 FX Majors - 0
FXTM ECN Zero MT5 1.1 7.6 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.36 -0.54 00:05:00 23:55:00 FX Majors - 0
FXTM Standard MT5 1.1 7.6 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.36 -0.54 00:05:00 23:55:00 FX Majors
ثبت نام برای معامله

معامله کردن پرریسک است. سرمایه گذاری در بازار های مالی شامل ریسک است.

Scroll Top