هشدار ریسک: معامله با ریسک همراه است و سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited تحت نظارت FSC موریس تنظیم شده است.
هشدار ریسک: معامله با ریسک همراه است و سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited تحت نظارت FSC موریس تنظیم شده است.

eBay Inc

مشخصات قرارداد

FXTM Stocks Account MT5 2 1 0.01 2000 0.01 0.01 16:31:00 22:59:00 GTC 1:1 0
Advantage MT5 2 1 0.01 2000 0.01 0.01 16:31:00 22:59:00 GTC 1:1 0
FXTM Stock CFDs MT4 10 100 0.01 0.01 0.01 0.01 50 -3.07 -3.07 16:31:00 22:59:00 GTC 1:10 -4 7
Advantage Plus MT5 2 1 0.01 2000 0.01 0.01 16:31:00 22:59:00 GTC 1:1 0
ثبت نام برای معامله

معامله کردن پرریسک است. سرمایه گذاری در بازار های مالی شامل ریسک است.

Scroll Top