هشدار ریسک: معامله با ریسک همراه است و سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited تحت نظارت FSC موریس تنظیم شده است.
هشدار ریسک: معامله با ریسک همراه است و سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited تحت نظارت FSC موریس تنظیم شده است.

Australian Dollar/Canadian Dollar

مشخصات قرارداد

FXTM Standard 3.3 5.3 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.37 -0.33 00:05:00 23:55:00 FX Minors -4.4 7
FXTM CENT 6.6 6.6 1000 0.01 0.00001 0.001 50 -0.37 -0.33 00:05:00 23:55:00 FX Minors -4.4 7
FXTM ECN 0.7 1.3 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.37 -0.33 00:05:00 23:55:00 FX Minors -4.4 7
FXTM ECN MT5 0.6 1.3 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.37 -0.33 00:05:00 23:55:00 FX Minors
FXTM ECN Zero.mt4 2.5 6.1 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.37 -0.33 00:05:00 23:55:00 FX Minors -4.4 7
FXTM Pro MT4 0.6 1.3 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.37 -0.33 00:05:00 23:55:00 FX Minors -4.4 7
FXTM Pro MT5 0.6 1.3 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.37 -0.33 00:05:00 23:55:00 FX Minors - 0
FXTM ECN Zero MT5 2.5 5.3 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.37 -0.33 00:05:00 23:55:00 FX Minors - 0
FXTM Standard MT5 2.5 5.3 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.37 -0.33 00:05:00 23:55:00 FX Minors
ثبت نام برای معامله

معامله کردن پرریسک است. سرمایه گذاری در بازار های مالی شامل ریسک است.

Scroll Top